ОБЩИ УСЛОВИЯ

за извършване на продажба на стоки през сайта за електронна търговия на „ДИМИТРОВ“ ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ПРЕДМЕТ

ІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

ІІІ. ПОКУПКА на СТОКА

ІV. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ

V. СРОК за ОБРАБОТКА на ПОРЪЧКАТА и ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ на ДОСТАВКАТА

VІ. ПРАВО на ОТКАЗ от ПОКУПКА на СТОКА

VII. ГАРАНЦИЯ и РЕКЛАМАЦИИ

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ на ДОГОВОРА

IX. ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Х. ИЗМЕНЕНИЕ и ДОСТЪП до ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия за покупко - продажба на стоки през сайта на електронния магазин www.dbk-dimitrov.com, собственост на „ДИМИТРОВ“ ЕООД, гр. Пловдив, се уреждат договорните взаимоотношенията между дружеството „Димитров“ ЕООД, ЕИК 160094119, със адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, ул. „Кукуш“ № 8Б, представлявано от управителя Красимир Томов Димитров, наричано по – долу за краткост "ДОСТАВЧИК/ПРОДАВАЧ" и лицата, ползващи услугите на електронния магазин на дружеството, наричани за краткост "КЛИЕНТИ/ПОЛЗВАТЕЛИ“.

Чл. 2. Целта на настоящите Общи условия е да се унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството ползващи електронния магазин на дружеството за всяка извършена посредством същия поръчка/покупка. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Доставки на поръчани по настоящите условия стоки се осъществяват само на територията на Република България. Препоръчваме Ви да запазите копие на условията за бъдещи справки.

Чл. 3. На сайта на електронния магазин www.dbk-dimitrov.com и в настоящите Общи условия се съдържа информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) относно:

  1. Наименованието на търговеца - „Димитров“ ЕООД;

  2. Адрес за кореспонденция на търговеца: гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, ул. Кукуш 8Б;

  3. Телефонен номер на търговеца, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива – е-mail: info@dbk-dimitrov.com, Уеб сайт – www.dbk-dimitrov.com;

  4. Адрес на осъществяване на стопанската дейност – гр. Пловдив, ул. „Кукуш”. № 8Б.;

  5. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Кукуш.” № 8Б, е-mail: info@dbk-dimitrov.com;

  6. Дружеството е администратор на лични данни, като събира, обработва и съхранява същите съгласно законовите изисквания и приетите правила във връзка с личните данни.

  7. Надзорни органи:

    1) Комисия за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-515, 02/91-53-519; факс 02/91-53-525, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

    2) Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5 тел.: 02/9330565 факс: 02/9884218, интернет страница: www.kzp.bg; електронна поща: info@kzp.bg;

  8. Основни характеристики и естество на предлаганите стоки;

  9. Крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси и без включена стойност на доставка. Цените публикувани в онлайн магазина могат да бъдат различни от цените на същите артикули в търговския обект. „Димитров“ ЕООД си запазва правото за промяна на цената на продуктите обявена в електронния магазин. Цената на продукта е тази, която е обявена към момента на поръчката, като ще бъде потвърдена от страните преди изпращане на поръчката към Клиента.

  10. Стойност на пощенските и/или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

  11. Условията и начини на плащане, доставка, изпълнение, условията и датата, на която търговецът се задължава да достави стоките и когато е приложимо - предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;

  12. Правото на купувача да се откаже от договора и условията, срокът, начинът за неговото упражняване и последиците от упражненото право, включително относно разноските по връщане на заявената стока. Предоставяне на потребителя и стандартен формуляр за упражняване правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП и уведомяване за другите възможности за писмено упражняване на това право.

  13. Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба и право и условия за рекламация на стоката;

  14. Наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция /в случай, че търговецът предоставя такава/, както и условията по тях;

  15. Посочване на обстоятелството относно необходимостта за предоставяне на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на търговеца и условията по тях;

Чл. 4. Цените на всички стоки са обявени в български лева, с включен ДДС и не включват разходите за доставка на стоката, които се заплащат допълнително съгласно тарифа на куриерската компания и са за сметка на клиента.

Чл. 5.

  (1) Обявяването на информацията по Чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен клиент към дружеството за поръчка и закупуване на Стоки, находящи се в сайта на електронния магазин.

  (2) С приемане на поръчката/предложението на Клиента от страна на дружеството, между страните по настоящия договор възникват конкретни договорни правоотношения по повод конкретната поръчка/покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.

 

 

 

 

ІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. За да получи правото да използва електронния магазин на дружеството за поръчка/покупка на стоки, Ползвателят следва да извърши следното:

1. Регистрация, която се извършва на сайта на Дружеството в специална електронна форма за регистрация, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефонен номер за контакт, адрес за доставка, когато е различен от адреса на Клиента - държава, област, населено място, улица, № или адрес на офис на куриерска фирма за доставка до офис, парола и повторно въвеждане на парола. Може да се попълнят и следните незадължителни полета: адрес за фактура /когато е различен от адреса на клиента/, факс, наименование на фирмата, ЕИК, допълнение към адреса, пощенски код. Потребителят поема задължението да не предоставя имейла и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които Купувачът приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Дружеството не носи отговорност за вреди, настъпили за купувача в резултат от неправомерно използване на имейла и паролата от трети лица или

2. В случаите когато електронният магазин не изисква регистрация и такава не е изрично пожелана от Клиента, да попълни специална електронна форма за покупка/поръчка, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: име и фамилия, телефонен номер за контакт, адрес за доставка и електронна поща. Може да се попълнят и следните незадължителни полета: адрес за фактура /когато е различен от адреса на клиента/ и ЕИК на юридическо лице за фактура.

Чл. 7. Клиентът отговаря и гарантира автентичността на горните данни попълнени в електронните форми, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на Република България и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка и носи солидарна отговорност за всички парични задължения по направената поръчка/покупка в пълния им размер, заедно с всички вреди (ако има такива) като последица от действието си, както и за всички разноски за принудителното им събиране.

Чл. 8. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочетох и приемам общите условия" и "Регистрация", Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и съблюдава, като същите уреждат и се прилагат в отношенията между него и продавача по повод всяка конкретна покупка.

Чл. 9. Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Клиента е-мейл адрес, на който се изпраща информация за направената регистрация. След като клиентът се регистрира се създава собствен профил, чрез който същият получава възможност за по-лесно и бързо пазаруване, следене на поръчките и получаване на актуални оферти на електронната му поща.

Чл. 10. Клиентите се задължават при регистрацията си или покупка без регистрация, както и при поръчка по телефона да предоставят актуални и точни данни относно своята самоличност, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Клиентът гарантира, че данните, предоставени при поръчката са верни, пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно, като Продавачът не носи отговорност при неизпълнение на това задължение от страна на Клиента.

Чл. 11. Дружеството има право без предупреждение да заличава регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, като при установени случаи има право на обезщетение за настъпили вреди вследствие на предоставянето на неверни данни.

Чл. 12. Въз основа на данните попълнени в електронната регистрационна форма се създава профил на Клиента, достъпът до който се осъществява посредством имейл адреса и парола, избрани от самия Клиент.

Чл. 13. Електронният адрес предоставен от Клиента при първоначалната регистрация или актуализиран в последствие е адресът за кореспонденция и обмен на изявления между страните по настоящия договор. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за невярно и/или непълно изписан електронен адрес.

Чл. 14. Дружеството, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на клиентите, чрез ограничаването на достъпа им до сайта.

Чл. 15.

  (1) Дружеството има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при отказ за предоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

  (2) Дружеството – продавач разполага с правото да създаде и поддържа „Регистър на нелоялни клиенти“, в който влизат клиенти, които системно /повече от 3 пъти/ правят недействителни поръчки или неоснователно отказват да приемат пратки без да заплащат транспортните разходи за доставка и връщане на стоката. С приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани и съхранявани в този регистър при настъпване на описаните по-горе условия за това.

  (3) Дружеството има право да ограничи достъпа до профила на клиенти, включени в „Регистър на нелоялни клиенти“ на дружеството.

 

 

 

 

ІІІ. ПОКУПКА на СТОКА

Чл. 16.

  (1) Закупуването на стока, предлагана в електронния магазин на „Димитров“ ЕООД се извършва посредством заявяването и от Клиента.

  (2) Посочените в описанието основни характеристики на стоките като състав, опаковка, комплектовка, размери и изображения са точни и отговарят на действителните размери на продукта, който ще получи клиента – с възможни и допустими отклонения от +/- 1 до 2 мм, като същите са несъществени и не оказват влияние върху качеството и възможността за ползване на продукта. Продавачът гарантира за предоставените размери и изображения, като преди поръчка Клиентът следва да сравни дали частта, която му е необходима е със същите основни характеристики, размери и изглежда по същият начин както е показано на изображението в електронния магазин.

  (3) Публикуваният допълнителен списък за "Съвместимост на стока" с подходящи автомобили - марка/ модел/ модификация/ двигател, на които може да се ползва продукта, е само с информативен характер, не представлява част от основните характеристики на стоката и не може да се третира като характеристика за съответствие на стоката с договора за покупко-продажба, поради което, връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.

  (4) Стоките предлагани в електронния магазин съставляват РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за автомобили включително авточасти по електрическа система на автомобила. Предлаганите стоки не са предназначени за самостоятелна употреба и са предназначени за монтаж единствено в специализиран автосервиз от правоспособен и компетентен техник, който разполага със съответните документи удостоверяващи правоспособност за монтаж и демонтаж на автомобилна и транспортна техника. Същите не са предназначени за самостоятелен монтаж от клиента.

Чл. 17.

  (1) В заявката се попълва в електронна форма информация относно вида и количеството на закупуваната стока, условията на доставка, начин на плащане. За да види в цялост попълнената електронна форма, купувачът натиска бутон „КУПИ”. Окончателното изпращане на заявка се осъществява чрез потвърждаване на попълнената информация посредством натискане на бутон „ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА” и води до задължение за плащане от страна на потребителя.

  (2) Посредством натискането на бутон "ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА" клиентът потвърждава и се съгласява, че с изпращането на заявката/поръчката възниква задължение за плащане на цената за поръчаната стока от негова страна.

Чл. 18. Заявката/поръчката за покупка се приема от продавача като след получаване на заявката същата се обработва от Продавача. По заявено желание от страна на клиента се позвънява през централата на дружеството на клиента за уточнение и потвърждение на поръчката. След натискане на бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА” се изпраща съобщение до електронната поща на Клиента за направена от него заявка с номер на поръчката. Клиентът потвърждава заявката и направената поръчка по телефона в случай, че е поставил отметка “ЖЕЛАЯ потвърждение на поръчката по телефона”. В случай, че клиентът е поставил отметка върху “НЕ ЖЕЛАЯ потвърждение на поръчката по телефона”, то поръчката се счита за потвърдена от Клиента и договорът за покупко – продажба на избраната стока се счита за сключен.

Всяка поръчка преминава през следните статуси на заявка/поръчка:

За всеки един статус на заявка/поръчка Продавачът уведомява писмено Клиента чрез изпращане на писмо на посочената електронна поща. С изпращането на писмото Клиентът се счита за уведомен за статуса на поръчката си.

Чл. 19. Продавачът не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта на електронния магазин.

Чл. 20.

  (1) Всички цени се обявяват в български лева с включен ДДС. В цените не са включени разходи за доставка. Цените публикувани в онлайн магазина могат да бъдат различни от цените на същите артикули в търговският обект. „Димитров“ ЕООД си запазва правото за промяна на цената на продуктите обявена в електронния магазин. Цената на продукта е тази, която е обявена към момента на поръчката, като ще бъде потвърдена от страните преди изпращане на поръчката към Клиента.

  (2) Цената на заявената стока се заплаща посредством пощенски паричен превод чрез Еконт Експрес преди или най-късно при доставката на стоката. По желание на клиента плащането може да се извърши по банков път по сметка на дружеството след получаване на Проформа Фактура и преди изпращане на поръчката, като в тези случаи поръчката се изпраща след като плащането в пълен размер постъпи по банковата сметка на Продавача.

  (3) Продавачът има право да откаже изпращането на поръчката по негова преценка в случай, че няма постъпило авансово плащане по нея, чрез изпращане на уведомление до Клиента на посочения електронен адрес. Купувачът също има право да откаже поръчката /да анулира поръчката/ преди изпращането и от страна на Продавача, като в случай на направено авансово плащане има право да получи обратно заплатените суми в срок до 14 дни от анулирането на поръчката. Анулирането се извършва писмено чрез уведомление на електронна поща на Продавача - info@dbk-dimitrov.com в срок най-късно до уведомяване на Клиента, че поръчката му е изпратена. Заплатените авансово суми се връщат по банков път, като в уведомлението за анулиране се посочват детайли на банкова сметка на Клиента.

  (4) При поръчка на стоки на стойност над 1000 лева, задължително се заплаща авансово 50 % /петдесет процента/ от стойността на стоката. Плащането на остатъка от цената задължително се извършва по същия начин, по който е заплатен авансът, т.е. при плащане на аванс чрез пощенски паричен превод, то и остатъкът от цената също се заплаща чрез пощенски паричен превод, при заплащане на аванса по банков път, то и остатъкът от цената задължително се заплаща по банков път.

  (5) При доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания се заплаща предварително 100 % /сто процента/ от стойността на стоката, като в тези случаи Клиентът няма право да анулира поръчката си, нито да се откаже от стоката, т.е. не се прилагат правилата за отказ, а е валидна само гаранцията на закупения продукт и правилата за рекламация.

Чл. 21.

  (1) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки от сайта на Електронния магазин. Стойността на пощенските и транспортните разходи за доставката на стоките до Клиента се заплаща от клиента към транспортната фирма допълнително и отделно от цената на стоката.

  (2) Преди сключването на конкретния договор за покупка, Доставчикът задължително посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 22.

  (1) За всяко извършено от Купувача плащане, Продавачът издава съответния първичен счетоводен документ.

  (2) Фактури на физически лица се издават само при изрично поискване на такива от тяхна страна.

Чл. 23.

  (1) Поръчаната стока се получава безплатно от търговския обект на „Димитров“ ЕООД, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8б или се доставя с транспортни разходи заплащани за сметка на Клиента само чрез куриерска служба Еконт Експрес до посочения в заявката адрес за доставка. Стоката може да се получи и от офис на куриер само чрез куриерска служба Еконт Експрес в зависимост от избраният метод на доставка. Заявената стока се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови дееспособни роднини по права линия възходящи, низходящи; съпруг, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

  (2) В случай, че стоката не може да бъде предадена на Клиента или на лице в кръга на горепосочените в срока или на адреса за доставка по причини, независещи от продавача, клиентът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката или нейното съхраняване и получаването и от съответния клон на куриера.

 

 

 

 

ІV. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ

Чл. 24.

(1) Продавачът е длъжен:

    1. да предаде на Клиента или да достави на посочен от клиента адрес заявената от него стока в посочения в настоящите Общи условия срок.

    2. да използва получената от клиента информация единствено за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на клиента или в други, предвидени от закон случаи.

    3. да поддържа актуална информацията в сайта за електронна търговия.

  (2) Продавачът има право:

    1. да получи цената за заявената стока. Разходите за доставка се дължат и заплащат от Клиента към куриерската фирма.

    2. да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният е изразил изрично съгласието си за това.

    3. Продавачът си запазва правото за промяна на цената обявена на сайта на електронния магазин.

Чл. 25.

  (1) Клиентът е длъжен:

    1. да заплати цената на стоката към Продавача и разходите по нейната доставка към Куриерската фирма съобразно уговореното в настоящите общи условия.

    2. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;

    3. да получи стоката от търговския обект на Продавача или на посоченото от клиента при заявката място лично или чрез кръга от лица посочени в настоящите общи условия;

    4. при регистрация на клиента - да пази името и паролата си за достъп до профила му в електронния магазин от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай клиентът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.

    5. да използва сайта на „Димитров“ ЕООД единствено и само за целите на електронната търговия.

    6. в случай на упражняване на правото си на отказ от покупката в 14 дневен срок, Клиентът е длъжен да съхранява и опазва получените от него стоки с грижата на добър стопанин до приемането им обратно от Продавача.

    7. В случай на отказ от покупка след предаване на стоката на куриерската служба, клиентът е длъжен да заплати транспортните разходи за доставка и връщане на стоката дължими към Куриерската фирма.

  (2) Клиентът има право:

    1. да получи закупената стока в посочения в настоящите Общи условия срок.

    2. да откаже да получи стоката когато:

      2.1 след прегледа и установи, че доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи с обикновения й преглед;

      2.2 не е спазен срокът за доставка с повече от 7 дни и не са налице форсмажорни обстоятелства за това;

      2.3 ако продадената вещ има явни недостатъци, които съществено намаляват нейната годност за обикновеното и употребление;

    3. При промяна на цената на стоката, с която не се е съгласил.

 

 

 

 

V. СРОК за ОБРАБОТКА на ПОРЪЧКАТА и ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ на ДОСТАВКАТА

Чл. 26. Срокът за обработка на поръчката е от 1 /един/ до 4 /четири/ работни дни, като за поръчки направени след 15 часа и/или в почивен ден срокът се брои от следващия работен ден. Срокът за изпълнение на поръчката е от 2 /два/ до 30 /тридесет/ дни. Продавачът си запазва правото да забави поръчките с не повече от 7 /седем/ дни в случаите на извънредно голямо натоварване.

Чл. 27. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови обратно платените от него суми, при извършено авансово плащане, в срок до 14 дни от уведомлението. Сумата се възстановява по начина по който е получена.

Чл. 28.

  (1) Заявената стока се получава от търговски обект на търговеца находящ се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б безплатно , като най-евтин метод на доставка или се изпраща на посочен адрес само с куриерска фирма Еконт Експрес и се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови дееспособни роднини по права линия – възходящи, низходящи, съпруг, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

  (2) Всички пратки чрез куриер се изпращат задължително с опция за преглед преди плащане. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката за явни недостатъци, липси, счупване или нараняване на продуктите, да се запознае с характеристиките на стоката преди да направи плащането и ако не отговаря на изискванията или има явни недостатъци да уведоми за това незабавно Доставчика чрез обаждане от куриера на посочените телефони за контакт. В противен случай се счита в отношенията между страните, че стоката е приета без „видими недостатъци“ и се дължи заплащане на същата.

  (3) Разходите за доставка, в случай че стоката не се получи безплатно от търговския обект на Продавача не са включени в цената и не се дължат към Продавача, а се дължат и заплащат отделно към транспортната фирма – куриерска фирма Еконт Експрес, като на сайта на електронния магазин е публикуван линк към тарифата на куриера, за тяхната стойност. При подготовка на товарителницата на пратката се посочва задължително опция за преглед преди плащане и се обявява стойността на стоката.

  (4) По-обемни и по–тежки продукти, за които доставката до адрес различен от адреса на търговския обект на Продавача от който се получават поръчките ще е по– скъпа от стандартната с оглед теглото на стоката, се получават от търговския обект на Продавача. При желание на клиента за доставка на различен адрес, то стойността на доставката трябва да се заплати авансово. В този случай Клиентът ще бъде предварително уведомен на посочената от него електронна поща за контакт. Авансовото заплащане на доставката в тези случаи е условие за изпращане на стоката към Клиента.

  (5) При необоснован отказ за получаване на стока, извън случаите на налични „явни недостатъци“, открити при прегледа и, или несъответствие на стоката с договора за покупко продажба Клиентът се задължава да заплати за своя сметка на куриера стойността на доставката и връщането на стоката към Продавача. Когато по време на преглед в присъствие на куриера, се установи несъответствие с договора за продажба или наличието на „явни недостатъци“ по стоката, то куриерът следва да се свърже с Продавача, за да го уведоми. В случай, че куриерът не може да се свърже с Продавача, за да направи той разпореждане за поемане на транспортните разходи - в двете посоки, то клиентът заплаща на куриера транспортните разходи за доставка и връщане, а Продавачът се задължава да му възстанови същите в срок до 7 /седем/ дни като Клиентът трябва да предостави копие на касова бележка за удостоверяване стойността на заплатените транспортни разходи. Сумата се възстановява чрез пощенски паричен превод с Еконт Експрес.

  (6) При всички случаи на връщане на стока: неприемане на стоката и/или връщане на стоката в момента на доставката или в случаите на отказ от Клиент потребител по смисъла на ЗЗП, трябва задължително да е запазена опаковката на стоката – фабричната опаковка от производителя или опаковка от „Димитров“ ЕООД с логото на магазина в добър търговски вид, без да е унищожена или със залепени върху нея товарителници, разкъсана или надраскана. В случай, че стоката е опакована от „Димитров“ ЕООД и опаковката е унищожена или повредена по някакъв начин, то Клиентът заплаща стойността на разходите необходими за нова опаковка, за която стойност ще бъде уведомен. Когато е нарушена фабричната опаковка на продукта /опаковката от производител/, Клиентът се задължава да заплати 30 % от стойността на продукта, а при липса на фабрична опаковка 50% от стойността на продукта. При връщане на стока, която е авансово платена или в случаите на упражнено право на отказ от потребител, „Димитров“ ЕООД се задължава да възстанови на Клиента получената от него сума в срок до 14 дни, като има право да удържи стойността на опаковката, в случаите съгласно уговореното по-горе. Сумата се възстановява по начина, по който е заплатена.

  (7) При връщане на стока по куриер, връщаните артикули задължително следва да се изпращат от Клиента до Продавача до поискване до офис на Еконт Експрес, гр. Пловдив кв. Христо Ботев, находящ се на адрес: ул. „Константин Геров“ №6, 4004 ж.к. Христо Ботев - Север, Пловдив с опция за преглед преди получаване, който има право да изготви протокол констатиращ в какъв вид се изпраща върнатия продукт. Клиентът има право да върне продукт и в търговския обект на Продавача само лично – не чрез куриер. Не се приема връщане на продукт от лице различно от лицето направило и приело поръчката. Не се приема връщане или рекламация без документ удостоверяващи основанието на претенцията. (8) В случай, че продуктът е употребяван повече от това, което е обичайно необходимо, за да се запознае клиентът с него в търговския обект и в зависимост от нанесените следи от употреба Продавачът има право да откаже връщането на продукта в случаите когато артикулът е употребен до толкова, че след обикновен преглед да бъде категоризиран като употребяван или да задържи 50 % от стойността на продукта, ако същият може да бъде използван отново.

 

 

 

 

VІ. ПРАВО на ОТКАЗ от ПОКУПКА на СТОКА

Чл. 29.

  (1) В случай, че клиентът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, той може да упражни правото си по чл. 50 от ЗЗП и да се откаже от конкретната поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. (3) и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

    1.1 Съгласно чл. 55 ал.(4) от ЗЗП Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките.

    1.2 когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя е приело последната стока;

    1.3 при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя е приело последната партида или част;

    1.4 при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е приело първата стока;

  (2) За да е налице валидно упражнено право на отказ по чл. 50 от ЗЗП от Потребителя следва да бъдат спазени следните условия:

    1. писмено информиране на продавача за решението на потребителя да упражни правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП, като потребителят ще получи обратно заплатената за стоката сума по начина по-който е заплатена от него. Информирането се извършва на е-мейл адрес: complaint@dbk-dimitrov.com. Информирането се извършва посредством стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП, качено на сайта на електронния магазин www.dbk-dimitrov.com/cancel , чрез попълнена форма за упражняване правото на отказ или рекламация достъпна на следният адрес: www.dbk-dimitrov.com/account/return/add или чрез друго писмено изявление на лицето, от което недвусмислено и ясно следва обоснованият извод, че същото е упражнило правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от потребителя.

    2. информирането на продавача да е извършено в срока по чл. 50 от ЗЗП.

    3. стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице до адреса за осъществяване търговската дейност на продавача в гр. Пловдив, ул. Кукуш 8Б или да бъде изпратена обратно на Продавача с разходи за транспорт за сметка на клиента чрез куриер – Еконт Експрес задължително с опция за преглед на пратката преди приемането и до поискване от офис на Еконт Експрес Пловдив Христо Ботев находящ се на адрес ул. „Константин Геров“ №6, 4004 ж.к. Христо Ботев - Север, Пловдив. При липсата на такава отразена в пратката опция, Купувачът – изпращач е обвързан от направените при получаване на пратката констатации от страна на Продавача – получател и носи отговорност за всички причинени на стоката щети и вреди.

    4. поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена или унищожена или със залепени върху нея товарителници, разкъсана или надраскана и да е в добър търговски вид.

    5. всички транспортни и други разходи по доставка /при получаване на стоката от адрес различен от търговския обект на Продавача/ и връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й повреждане и/или погиване се носи изцяло от потребителя.

  (3) В случай, че потребител се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по – горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената цена по начина по който е платена в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за отказа, като има право да забави плащането до връщането на стоката. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

  (4) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките за своя сметка.

  (5) Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП за стоките на сайта за електронна търговия на доставчика не се прилага в следните случаи:

  (6) Потребителят е длъжен да положи необходимата грижа на добър стопанин и да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество, добър търговски вид и безопасност по време на срока по чл. 50 от ЗЗП, както и документите във връзка с доставката, придружаващи стоката.

  (7) Всички правила по-горе касаещи правото на отказ от получената стока се прилагат единствено за клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

 

 

 

VII. ГАРАНЦИЯ и РЕКЛАМАЦИИ

Разпоредбите на тази глава се прилагат и за договори за продажба и доставка на стоки, които предстои да бъдат изработени или произведени след заявка от Клиента.

Чл. 30. Гаранцията на закупената от „Димитров“ ЕООД стока от „Потребител“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ е съгласно законовите разпоредби - 2 години считано от датата на доставка на стоката.

Чл. 31. Търговска гаранцията на закупената от „Димитров“ ЕООД стока не се предоставя.

Чл.32. 
  (1) Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при монтажа и използването и са открити несъответствия с договора за продажба.

  (2) Рекламацията се предявява пред Продавача или пред упълномощено от него лице, като може да се предяви устно или писмено в търговския обект на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Кукуш” 8Б, чрез изпращане по електронна поща до complaint@dbk-dimitrov.com или чрез изпращане по куриер до търговския обект на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Кукуш” 8Б. При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума електронна поща и адрес за контакт. Клиентът може да използва Стандартен формуляр за предявяване на рекламация, който може да открие на сайта на електронния магазин или да предяви рекламацията по друг начин в писмен вид или устно, като посочи ясно вида на рекламацията.

  (3) Когато стоката не отговарят на договора потребителят има право:

    1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача;

    2. да получи пропорционално намаляване на цената;

    3. да развали договора. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително и не прави стоката негодна за ползването и.

Чл.33. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора се дължи на:

Чл. 34.

  (1) Рекламацията на стока закупена от „Потребител“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ може да се предяви до две години от доставката на стоката. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката на стоката или за постигане на споразумение между Продавача и Купувача за решаване на спора.

  (2) Продавачът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, в който вписва предявените рекламации, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Когато Продавачът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

  (3) При уважаване на рекламацията в рамките на един месец Продавачът трябва да ремонтира за своя сметка стоката или да я замени с нова, ако не подлежи на ремонт. В случай, че в посочения срок не ремонтира стоката или не я замени с нова, следва или да намали пропорционално цената, или договорът да бъде развален, като Клиентът връща стоката, а Продавачът възстановява заплатената за нея сума.

  (4) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба и връща стоката на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която го е уведомил за решението си да развали договора. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

  (5) Приемане на рекламация може да бъде отказана при установен опит за ремонт на стоката от Клиента или трето лице различно от Продавача, при модификация на стоката, при неправилен монтаж, инсталация и съхранение на стоката, при неправилна експлоатация или прекомерна употреба на стоката, при механичен дефект или причиняване на дефекта от други устройства или модули, с които се ползва стоката, при щети от природни бедствия или щети от влага.

  (6) Рекламация може да бъде отказана също при несъществено отклонение, което не прави стоката негодна за обичайната и употреба, ако рекламацията касае продукт, който не е закупен от Продавача или е предявена след изтичане на 2 годишния срок, както и ако не са предоставени всички необходими документи посочени по-горе.

 

 

 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ на ДОГОВОРА

Чл. 35. Договорните отношения между страните се прекратяват в следните случаи:

  - по взаимно съгласие между страните, обективирано в писмена форма;

  - в случай на законосъобразно упражняване на право на отказ от страна на Потребител по чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

  - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  - при липса на наличност от поръчаната стока Продавачът има право да откаже поръчката, като отбележи статус „Отказана“ за същата.

  - при промяна на цената от Продавача и несъгласие Купувача има право да откаже поръчката.

Чл. 36. При необоснован отказ на Клиента да приеме доставката на поръчаната стока и бездействие на същия в тази насока за период от 7 /седем/ дни, след датата, на която доставчикът е направил опит да достави същата и клиентът е уведомен за това от куриера или доставчика на посочения от него телефонен номер или е-мейл адрес, то доставчикът разполага с правото да развали конкретния договор за доставка по вина на Клиента и да получи неустойка в размер на 30 % от цената по договора. Въпросната сума, в случай на извършено авансово плащане, се приспада от неговия размер, като разликата до пълния размер на авансово платената сума се възстановява обратно на Клиента в срок до 14 работни дни по начина, по който е платена. Разходите за доставка и връщане на стоката при всички случаи се заплащат от Клиента или се прихващат от платената авансова сума, за което клиентът дава изричното си съгласие. При отказ на клиента да заплати горните разходи Продавачът има право да откаже изпълнението на следващи поръчка и сключване на договор със същия клиент.

Чл. 37. При неизпълнение на задължение по договора от някоя от страните поради причина, за която тя отговаря, изправната страна може да развали договора с едноседмично писмено предизвестие.

 

 

 

 

IX. ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 38. “Димитров” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Чл. 39. Обработването на личните данни от „Димитров“ ЕООД по смисъла на посочения закон се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия.

Чл. 40. „Димитров“ ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Дружеството се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация и направени поръчки.

Чл. 41. „Димитров“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни съгласно законовите изисквания и приетите от дружеството правила във връзка с това, които са публикувани на сайта на електронния магазин и с които Клиентът се съгласява, приемайки настоящите общи условия.

 

 

 

 

Х. ИЗМЕНЕНИЕ и ДОСТЪП до ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 42.

  (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „Димитров“ ЕООД с решение на Едноличния собственик на капитала в дружеството, за което продавачът ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на електронния магазин, които имат регистрация и създаден профил.

  (2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и в случай, че Ползвателят не заяви в едномесечен срок от получаване на уведомяването, че ги отхвърля.

  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят дава изричното си съгласие, че електронните писма изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 43. Общите условия за извършването на поръчки/покупки от Електронен магазин на „Димитров“ ЕООД се публикуват на адрес www.dbk-dimitrov.com/terms-and-conditions, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 

 

 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Сайта за електронна търговия www.dbk-dimitrov.com е обект на авторско право във всичките му части и правата върху него принадлежат изцяло на „Димитров“ ЕООД.

Чл. 45. Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 46. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 47. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени между страните от конкретния договор за покупко-продажба или изработка и/или настоящите общи условия и отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното действие, тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и/или договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от между страните на базата на взаимното им съгласие при зачитане правата и интересите и на двете страни. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетенция български съд в гр. Пловдив.

Никоя част от сайт за електронна търговия www.dbk-dimitrov.com., включително от настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана, без предварителното изрично писмено съгласие на „Димитров“ ЕООД за всеки отделен случай, като в случай на такива неправомерни действия отговорните лица дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди. Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Димитров“ ЕООД, е изрично забранено.

Настоящите Общи условия имат задължителна обвързваща сила между всеки посетител на сайта и задължават дружеството в ролята му на доставчик на предлаганите стоки и услуги. С посещаването на сайта за електронна търговия www.dbk-dimitrov.com всеки Клиент декларира запознаването си настоящите общи условия и изрично дава своето съгласие да бъде обвързан и да спазва същите при извършване на всяка конкретна поръчка. Настоящите Общи условия са приети на заседание на едноличния собственик на капитала на „Димитров“ ЕООД, проведено на 29-08-2022 г.